Contact Us

st. Lazar Trpovski no.1/2-7,Skopje 

Opening Hours:

Mon – Fri: 9:00 am – 5:00 pm

Follow Us

Roma Women and Youth Association "Luludi" - РАЖМ „Лулуди“
Roma Women and Youth Association "Luludi" - РАЖМ „Лулуди“
👉Одржана средба со претставници на Агенција за вработување на РСМ / Agjencia për punsim e RMV (АВРСМ) 👥
👉На средбата разговаравме за тековниот Оперативен план и активните програми и мерки за вработување и можности кои се нудат. Дискусијата беше во насока на можностите и мерките кои жените Ромки и младите Роми може да ги користат, за начините и условите за аплицирање, воедно и за наша понатамошна соработка се со цел поблиско доближување на можностите до жените и млади Ромки/и, економско зајакнување и поголемо учество на пазарот на трудот.
👉Средбата е спроведена во рамки на Инфо центар РАЖМ Лулуди . На страницата на Инфо центарот на РАЖМ Лулуди, редовно се споделуваат информации за постојните можностите за вработување, отворени огласи за активни мерки, тековни огласи за работа и можности за образование/стекнување работни компетенции.
🔗 https://av.gov.mk/content/pdf/FINALEN%20OP%202022.pdf

**Годишниот план за работа на РАЖМ „Лулуди“ е поддржан од Civica Mobilitas **
#можностизавработување #активнаеднаквапартиципација #пазарнатруд #жениРомки #младиРоми #RomaWomen #participationinlabormarket

👉Meeting with representatives of the Employment Agency of RNM was held today👥
At the meeting, we discussed the current Operational Plan and the active programs and measures for employment and opportunities. The discussion was focused on the opportunities and active measures that Roma women and young can use, about the ways and criterias for application, as well as on our further cooperation in order to bring the opportunities closer to Roman women and youth, economic empowerment and greater participation in the labor market.
👉The meeting was conducted within the program of the Info Center of RWYA LULUDI (Инфо центар РАЖМ Лулуди). On the Info Center's fb page, information is regularly shared about the existing employment opportunities, open advertisements for active measures, current job advertisements and opportunities for education/acquisition of job competencies.

*The annual work plan of RWYA "Luludi" is supported by the Civica Mobilitas.
Roma Women and Youth Association "Luludi" - РАЖМ „Лулуди“
Roma Women and Youth Association "Luludi" - РАЖМ „Лулуди“
"Maybe we are a key contributor to preserve democracy. And with all the painful history and survivals that we had in the past, now we are still here, and we are courageous and brave to take action!" - Selvije Mustafi.

🙋‍♀️Congratulations Selva X Mustafi for your presentation at the Copenhagen Democracy Summit 2022👏👏👏 .. brave, clever, skillful and inspiring. To all the world, the Roma and non-Roma community has shown that Roma women and girls can, they know how, and have more than the necessary capacities. We are proud of you and thank you! 👏🙌
✊ It is a great pleasure to see the successful results and stories of young girls like Selva, who were part of the first set of RWYA"LULUDI"s Political Skills Training for Romani women and girls back in 2016, supported by the U.S. Embassy North Macedonia, through the project "Roma Women Power in Democracy", along with the trainers: Songjul Bertan Ahmed, Elvis Memeti and Zurija Memedova ( https://bit.ly/3twcpQI)

👇 Below is the link where you can watch the panel session (from 50:00)
- - - - - - -
„Можеби ние сме клучен елемент кој ќе придонесе за зачувување на демократијата. И покрај болната историја и преживувања што ги имавме во минатото, сè уште сме тука, и сме храбри и бестрашни да преземеме акција!“ - Селвије Мустафи.
🙋‍♀️ Честитки Селва за твоето излагање! ... храбро, умно, умешно и инспиративно. На целиот свет, на ромската и не-ромската заедница покажа дека жените и девојки Ромки можат, умеат, ги имаат повеќе од потребните капацитети. Се гордееме со тебе и ти благодариме! 👏🙌

✊Огромно задоволство ни претставува кога гледаме успешни резултати и приказни од страна на младите девојки, како Селва, кои беа дел од првиот сет на РАЖМ „ЛУЛУДИ“ Обука за политички вештини за жени и девојки Ромки во 2016 година, поддржано од страна на Амбасадата на САД, преку проектот „Моќта на жените Ромки во демократијата“, заедно со обучувачите: Сонѓул Ахмед, Елвис Мемети и Зурија Мемедова ( https://bit.ly/3twcpQI )

👇 Подолу на линкот можете да ја гледате панел сесијата (од 50-та минута)

#Romawomen #RomaWomenCan #RomaWomenPower #ProudRoma #womenpower #womeninpubliclife #empoweringwoman #Obama
Roma Women and Youth Association "Luludi" - РАЖМ „Лулуди“
Roma Women and Youth Association "Luludi" - РАЖМ „Лулуди“
Roma Women and Youth Association "Luludi" - РАЖМ „Лулуди“
📢 Elektronsko prijavibe ko maškarutne sikljovlina!
Taro avdive dži ko 15.06.2022 o učenikija ka šaj te prijavinenpe/ te aplicirinen an o puterdo Konkursi bašo upis ki maškarutni sikljovlin (ja sredno škola)
Pobuter informacie ➡️ https://bit.ly/3H8m6L3
📥 Te valani tumenge informacie thaj pomoš apliciribaske šaj te roden amende ko Info centro e RADŽT Luludi
- - - -
Започна пријавувањето на ученици во средните училишта!
Креирајте профил на платформата ➡️ https://e-uslugi.mon.gov.mk со вашиот е-маил од www.schools.mk и започнете со пополнување на апликацијата.
👉 Повеќе информации на
📢 За првото пријавување на учениците во конкурсниот рок, Порталот ќе биде отворен од 10.06.2022 (10.00 часот). Учениците ќе може да ги пополнуваат своите пријави (апликации) заклучно со 15.06.2022 (најдоцна до 15.00 часот), после што системот ќе биде затворен за аплицирање.
Roma Women and Youth Association "Luludi" - РАЖМ „Лулуди“
Roma Women and Youth Association "Luludi" - РАЖМ „Лулуди“
🔴Менструалната хигиена не е привилегија!
📢РАЖМ „ЛУЛУДИ“ денес се приклучи и ја поддржа иницијативата за намалување на менструалната сиромаштија.

🎯Пред Министерство за Финансии е побарано:
👉Намалување на ДДВ од 18% на 5% за менструални производи.
👉Бесплатни и достапни прозводи за менструација во основните и средните училишта и во јавните тоалети.
👉Одвојување средства од буџетот за создавање на соодветни услови за одржување менструална хигиена во тоалетите на училиштата и јавните тоалети.

Повеќе детали: https://www.radiomof.mk/galerija-kraj-na-menstrualnata-i-zhenskata-siromashtija-protesten-sobir-pred-ministerstvoto-za-finansii/?fbclid=IwAR0raMpmWOVcyvD-BiavWptlyiQJC_8lPDl95mdhlrHoLRrVEIWFa9C4kEA
фото: Радио МОФ

The Roma Women and Youth Association “LULUDI”© 2022. All Rights Reserved