Стартува нов проект! – Ромскиот граѓански сектор за пристап кон ЕУ

RomaCSOs4EU

Roma Civil Society for EU Accession

Главната цел на проектот е да развие образовни алатки и методи за обука и ангажирање на засегнатите страни на Ромите во Северна Македонија, како и претставници на ромски организации и организации кои ги поддржуваат Ромите да воспостават мрежи за консултации и акциони политики за социјалното вклучување на Ромите и да обезбедат усогласување на Политиките на Северна Македонија со политиките на ЕУ за ромските прашања за нивно поактивно учество и соработка со државните институции.

Проектот, исто така, има за цел да ги зајакне заедничките напори на ромските мрежи и другите засегнати страни кон постигнување заеднички цели за поддршка и промовирање на реформите и процесот на пристапување на Северна Македонија во ЕУ. Конечно, проектот ќе придонесе за имплементација на целите на стратегиите и акционите планови на ЕУ применливи во земјата (со фокус на жените Ромки) и ќе го поддржи позитивниот став на граѓанското општество кон Ромите за конвергенција со стандардите на ЕУ и реформите за ЕУ. пристапување.

Главни предвидени активности:

 • Развој и имплементација на Програма за градење капацитет на ромски/проромски граѓански организации, 25-часовна за покривање на веќе идентификуваните потреби на ромските и проромските граѓански организации на теми за истражување и анализа, следење на секторските политики, вклученост заснована на докази во политиката и процеси на донесување одлуки, изготвување документ за политики, застапување и лобирање, вмрежување, дијалог и градење коалиции, организациски политики за родова еднаквост, разбирање на процесот на пристап во ЕУ, развој на стратегија, комуникација и односи со јавноста/медиуми, дигитални вештини (веб-страница, работење на социјалните медиуми итн.), собирање средства итн.
 • Зајакнување на двете мрежи на ромски граѓански организации, преку развој на протокол за соработка, развој на дигитална платформа „мрежна“, организација на годишни состаноци, развој на три (3) годишни планови за активности за заедничко застапување и следење на тековните поврзани секторски реформи
 • Грантовата шема за мали/главни ромски/проромски граѓански организации и започнување на шема за грантови и доделување грантови
 • Обезбедување обука и менторство за грантистите преку 1) организација на 2-дневен семинар за обука за да ги поддржи во спроведувањето и управувањето со нивните проекти, 2) обезбедувањето менторство на грантистите во текот на периодот на имплементација
 • Мрежно следење на политиките и активности за набљудување во врска со тековните прашања за интеграција на Ромите и секторските реформи поврзани во поглед на пристапувањето во ЕУ преку елаборација на извештаи и студии за прашањата за интеграција на Ромите
 • Развој и дисеминација на брошура за добри практики на ЕУ за ефективна соработка на (ромски/проромски) граѓански организации и јавни институции во донесувањето политики/одлуки
 • Организирање на три (3) состаноци за вмрежување помеѓу членовите на мрежите и институциите кои учествуваат во Секторската работна група за интеграција на Ромите
 • Организирање на три (3) тематски работилници меѓу членовите на Мрежата и релевантните јавни институции
 • Организирање на три (3) работилници за размена меѓу членовите на Networks и претставници на бизнис секторот и други приватни или јавни чинители
 • Организирање на два (2) годишни форуми за секторски политики, каде што сите релевантни јавни и приватни чинители (национални власти, граѓанско општество, социјални партнери, бизнис сектор, донатори и развојни партнери ќе се сретнат, дискутираат и разменат идеи и знаења за унапредување на секторските реформи и ЕУ процесот на пристапување.

Цели:

 • најмалку 30 членови на 2 мрежи [Мрежа за застапување за правата на Ромите и мрежа за мониторинг, известување и застапување на правата на жените Ромки] кои ќе ги подобрат нивните вештини за следење и застапување, дијалог, процес на пристап во ЕУ итн.
 • најмалку 15 други мали ромски/про-ромски граѓански организации кои ќе ги подобрат нивните вештини за мониторинг и застапување, дијалог, процес на пристап во ЕУ итн.
 • најмалку 10 мали/главни ромски/про-ромски граѓански организации кои успешно имплементирале активности за поддршка на целите на стратешката рамка на ЕУ за Ромите, и/или ЕУ ГАП III CLIP и/или Стратегијата на ЕУ за правата на лицата со попреченост
  засилените заеднички напори на мрежите на ромските/проромските граѓански организации и другите засегнати страни (организации, донатори, бизнис заедница итн.) кон заедничките цели за поддршка/унапредување на реформите и пристапувањето во ЕУ
 • јавните институции кои поддржуваат/овозможуваат поактивно вклучување и вистински консултации со ромските/проромските граѓански организации во SWG и/или други тела за креирање политики
 • зајакнатото (ромското) граѓанско општество и општествената поддршка/позитивни ставови за приближување со стандардите и реформите за пристапување во ЕУ.

Времетраење: 01.01. 2023 – 31.12.2026

Буџет: 365,180.30 EUR

Референтен број на проектот: IPAIII/2022/441-801


Поддршката на Европската комисија за изработката на оваа публикација не претставува одобрување на содржината која ги одразува само гледиштата на авторите, и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во неа.

Previous Завршна конференција на проектот „Сите заедно во спречување на трговијата со деца и девојки“

Contact Us

st. Lazar Trpovski no.1/2-7,Skopje 

Opening Hours:

Mon – Fri: 9:00 am – 5:00 pm

The Roma Women and Youth Association “LULUDI”© 2022. All Rights Reserved