Добредојдовте во Здружението на жени и млади Роми „ЛУЛУДИ“

Ромска асоцијација за жени и млади „Лулуди” е невладина, доброволна, непрофитна,  непартиска и  независна  граѓанска организација базирана во Скопје, а која делува на територијата на Република Северна Македонија.Се стреми кон остварување на родова еднаквост и заштита на правата на жената – правата на жените Ромки.

Цели кон:

  • остварување економски, социјални, културни, граѓански права на жената Ромка утврдени со Уставот на РСМ
  • правична застапеност во сите сфери на општествено-политичкото дејствување и одлучување
  • промовира почитување на женската личност и интегритет
  • постигнување поголема родова еднаквост и
  • право да избираат и да бидат избрани, вклучително и младите Роми.

Ромската асоцијација за жени и млади „ЛУЛУДИ” е формирана на 15.06.2001 година, како потреба за промена и како поддршка за предизвиците со кои се соочуваат жените Ромки во Македонија, вклучително и младите Роми. РАЖМ „Лулуди“ дава поддршка и помош на локалната заедница за проблемите кои се поврзани со женските права и подобрување на животните услови, како и поддршка во образованието и едукацијата на младите.
РАЖМ „Лулуди“ се залага за мир, ненасилство, диверзитет и мир. Своето работење е засновано на истражување и проценка на потребите на членовите на заедницата, дизајнирање активности кои се достапни за локалната заедница и се насочени кон одредена целна група со јасна и концизна цел.

ВИЗИЈА

Независни, силни и едуцирани жени Ромки и млади Роми, кои се застапени и делуваат во сите сфери на општеството, уживајќи ги сите политички, родово базирани, социо-економски и образовни права во РС. Македонија

ЗАЛОЖБИ

Решавање на актуелните прашања на жените и младите од ромската заедница во областите на социо-економскиот и политичкиот живот, елиминирање на сите форми на насилство врз жените, почитување на основните човекови права и вредности, создавање услови за поголем ангажман во економијата и други области. Понатаму, работи на подобрување на социјалната заштита на семејството, здравјето и благосостојбата на жените, со акцент на нејзината улога во биолошката репродукција и правото на планирање на семејството.

МИСИЈА

РАЖМ Лулуди е организација двигател на женското ромско движење која ги застапува правата на жените и девојките Ромки, го промовира социо-економското и политичкото зајакнување на жените и младите, како и родовата еднаковост и застапеност во општеството, вклучувајќи ја превенцијата на семејното и родовото базирано насилство во РС Македонија.

0 %
Испитаниците сметаат дека Ромките не се доволно застапени. Како една од причините се споменуваат образованието, дискриминацијата, традицијата и недоличното однесување од партиите.
Вкупно од 0
Се кандидираа кандидати за советници, од кои 42% или 72 жени се на кандидатските листи за советници во општина Шуто Оризари (Локални избори во Р.Северна Македонија, 2021 година)
0 %
Од испитаниците веруваат дека Ромките не се доволно застапени во политиката и треба да бидат повеќе застапени.
0 %
Од испитаниците сметаат дека жените од сите заедници не се пропорционално застапени

СТРУКТУРА

Собрание

Извршен координатор

Претседател на собрание

Програмски координатор

Административен асистент

Одбор

ДОСТИГНУВАЊА

По 20 години постоење, „ЛУЛУДИ“ е добро препознатлива невладина организација во својата заедница, како и на национално и меѓународно ниво. Препознатливоста се должи на имплементација на 25 проекти во различни области како што се: избори, избирачки права, семејно насилство, човекови права во областа на здравствената заштита, промовирање на младинското учество на локално ниво, правата на жените и унапредување на еднаквоста. За целите на проектите организацијата воспостави успешна соработка со јавни и државни институции како што се Министерството за здравство, Министерството за образование, Министерството за труд и социјална политика. РАЖМ „Лулуди“ исто така беше проектен партнер во повеќе од 20 проекти со други национални и меѓународни организации. Учествувала и на голем број настани, конференции и студиски посети.

Соработници, вмрежувања, членство во мрежи

СОРАБОТНИЦИCrisis Center “Nadez”    NGO
 Dendo VasNGO
 MCMSNGO
 ROMALITIKONGO
 Initiative of women from Suto OrizariNGO
 “Young Roma” Crna GoraNGO
 Roma Women’s Center “Bibija“NGO
 Otaharin BiHNGO
 ERRC 
 Organization of women from municipality Sveti NikoleNGO
 ReaktorNGO
 Journalists for Human RightsNGO
 InSoCNGO
 Association for democratic development SONCENGO
 “Terno Vas”  BerovoNGO
 “Klea” BitolaNGO
 Association of multiethnic society for human rights StipNGO
 Association for the rights of Roma StipNGO
 Roma SOSNGO
 Step by StepNGO
 SumnalNGO
 ORT SkopjeNGO
 MIR – SkopjeNGO
 Songjul SabanExpert/trainer
 Alma MustafovaExpert/ trainer
 Elvis MemetiExpert/trainer
 Zurija SaitExpert for gender issues
 Redjep Ali CupiExpert/ trainer
  Ramco KundevskiExpert/trainer
 Roma association for culture “Rusid Sakir” – Kumanovo 
 The Cabinet of the Minister without Portfolio responsible for the implementation of the National Strategy for improvement of the situation of Roma, Muzafer Bajram 
 MLSP 
 Municipality Cair 
 Municipality Suto Orizari 
 Municipality Gjorce Petrov 
 Office for Management of Births, Marriages and Deaths by the Ministry of Justice 
 The Cabinet of the Minister without Portfolio responsible for the implementation of the National Strategy for improvement of the situation of Roma, Aksel Ahmedovski 

 

МРЕЖИ

non-formal national Network for Monitoring and Reporting on the implementation of the CEDAW and Istanbul Convention

Established by the RWYA “Luludi”

Members: the Organization of women from municipality Sveti Nikole – own svn, Crisis Center “Nadez”, Imitative of women from Suto Orizari, Journalists for Human Rights, Terno Vas Berovo, Klea Bitola, Gordana Nestorovska, Daniela Antonovska, Anita Ilievska.

 Balkan Roma Women NetworkEstablished by the CARE International
 Network against discrimination 
 Macedonian Women’s Lobby 
 Network for advocacy Roma rightsSONCE

Contact Us

st. Lazar Trpovski no.1/2-7,Skopje 

Opening Hours:

Mon – Fri: 9:00 am – 5:00 pm

The Roma Women and Youth Association “LULUDI”© 2022. All Rights Reserved