IMG_4841 (2)

Донирајте

Денес е денот кога треба да подадете рака и да подадете рака за помош

Придружете се на нашата организација

бидете дел од нашата организација

Play Video

ЗА НАС

Ромска асоцијација за жени и млади ЛУЛУДИ „ЛУЛУДИ“ е национална непрофитна и непартиска организација со седиште во Скопје. Тој се стреми да постигне родова еднаквост и заштита на правата на жените - правото на жените Ромки.

Подобрување на статусот на жената Ромка и во општеството и во семејството, како и зголемување на нивото на образование на младите Роми преку соработка со други невладини организации и институции во земјата.
Ромката како образована, здрава, економски независна и рамноправна членка на општеството. Претставник на вистинската вредност на нашата култура и традиција.
Решавање на актуелните прашања на жените и младите во областите на социо-економскиот и политичкиот живот, елиминирање на сите форми на насилство врз жените, почитување на основните човекови права и вредности, создавање услови за поголем ангажман во економијата и други области. Понатаму, работи на подобрување на социјалната заштита на семејството, здравјето и благосостојбата на жените, со акцент на нејзината улога во биолошката репродукција и правото на планирање на семејството.

П Р О Г Р А М И


Социјална инклузија – економско зајакнување на жените

- Обуки за родова еднаквост
- Вклучување на жените Ромки во јавниот живот и во процесот на одлучување на национално и локално ниво
- Зајакнување на вештините на девојките и младите жени за подобро вклучување на пазарот на трудот
- Поттикнување/Промоција на самовработување.

Човекови права – право на избор
- Образование за човекови права
- Промоција и остварување на правото
- Следење на изборите и изборниот процес на локално ниво
- Поголема вклученост на младите Роми во одлучувањето на локално ниво

Семејно насилство

- Едукација за човекови / женски права
- Обезбедување правна помош и поддршка на жртвите на семејно насилство
- Истражување и воспоставување на статистички податоци за бројот на жени Ромки жртви на семејно насилство
- Учество во меѓународни и национални кампањи против семејното насилство

Здравствена грижа-Следење на постапката за добивање здравствено осигурување
- Подигнување на свеста кај Ромите за здравственото осигурување
- Застапување на правото на здравствена заштита пред релевантните институции во земјата
- Обезбедување правна помош за обезбедување здравствено осигурување.

2020 - 2022


0

активни Членови

0

Волонтери

over 0

Корисници на услуги

10000

спроведена Кампањи за подигање на свеста по повод 16 дена активизам против родово базирано насилство врз жените и девојчињата

Мрежа за правата на жените Ромки

Сведоштва

Зборови од нашите срдечни луѓе

See Our Story
We seek to drive change on large scale
70%
of the known cancer fighting plants exist only in the rainforest

Do you have request?
Call or visit us.

City Council:

st. Lazar Trpovski 1/2-7, Skopje

Opening Hours:

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

Contact Us

st. Lazar Trpovski no.1/2-7,Skopje 

Opening Hours:

Mon – Fri: 9:00 am – 5:00 pm

The Roma Women and Youth Association “LULUDI”© 2022. All Rights Reserved