ПРОГРАМИ

програми

СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И ЕКОНОМСКО ЈАКНЕЊЕ НА ЖЕНИТЕ И МЛАДИТЕ

 • Едукација за Родова еднаквост.
 • Вклучување на жената Ромка во јавниот живот и во процесите на донесување одлуки на национално и локално ниво.
 • Намалување на невработеноста и сиромаштијата на жената Ромка и младите преку зајакнување на работните вештини и компетенции на жените и девојкит,е за еднаков пристап на пазарот на трудот.
 • Поттикнување на претприемништвото и самовработување.

ЧОВЕКОВИ ПРАВА – ПРАВО НА ИЗБОР

 • Едукација за човекови права.
 • Промоција и остварување на избирачкото право на жените.
 • Мониторинг на избори и изборен процес на локално ниво.
 • Зголемување на застапеноста и учеството на жените и младите во структурите на одлучување на локално и национално ниво.

РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО

 • Едукација за човекови права на жената и родова рамноправност.
 • Пружање правна помош и поддршка на жртви на семејно насилство и РБН врз жени
 • Истражување и воспоставување на статистички податоци за бројот на жени Ромки жртви на родово базираното насилство вклучувајќи го и семејно насилство.
 • Учество во меѓународни и национални кампањи против родово базирано вклучувајќи го и семејното насилство.

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ОРГАНИЗАЦИСКО ЈАКНЕЊЕ

 • Во рамките на оваа област ќе  превземеме активности за  континуирано зајакнување на капацитетите на членките на организацијата за активно делување на полето на демократијата, родовата рамноправност, човековите права и социјалната инклузија.

Contact Us

st. Lazar Trpovski no.1/2-7,Skopje 

Opening Hours:

Mon – Fri: 9:00 am – 5:00 pm

The Roma Women and Youth Association “LULUDI”© 2022. All Rights Reserved