Публикации

Регионален извештај за усогласеноста на Конвенцијата за елиминација на сите форми на насилство врз жените (CEDAW) и Истанбулската конвенција во однос на дискриминацијата на жените Ромки во областа на здравствената заштита, рани бракови и понудата на поддршката и заштита на жените Ромки во случаи на семејлно насилство

Аналитички осврт за состојбите со конкурентноста на невработените Роми на пазарот на труд со препораки

Традицијата и обичаите не го одобруваат насилството

Учеството на жената Ромка на пазарот на труд во Република Македонија

Мониторинг на активности од сферата на здравствената заштита