Category: Програми

ОПИС НА ПРОГРАМИТЕ

Како посебни области на делување на кои ќе посветиме посебно внимание во следниот период, се издвојуваат: родово базирано насилство, човекови права – право на избор, социјална инклузија и економско јакнење,...

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ОРГАНИЗАЦИСКО ЈАКНЕЊЕ

Во рамките на оваа област ќе  превземеме активности за  континуирано зајакнување на капацитетите на членките на организацијата за активно делување на полето на демократијата, родовата рамноправност, човековите права и социјалната...

РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО

Во рамките на оваа област ќе ги превземеме следните активности: Едукација за човекови права на жената и родова рамноправност. Истражување и воспоставување на статистички податоци за бројот на жени Ромки...

ЧОВЕКОВИ ПРАВА – ПРАВО НА ИЗБОР

Во рамките на оваа област ќе ги превземеме следните активности: Едукација за човекови права. Промоција и остварување на избирачкото право на жените. Мониторинг на избори и изборен процес на локално...

СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И ЕКОНОМСКО ЈАКНЕЊЕ НА ЖЕНИТЕ И МЛАДИТЕ

Во рамките на оваа област ќе ги превземеме следните активности: Едукација за Родова еднаквост. Вклучување на жената Ромка во јавниот живот и во процесите на донесување одлуки на национално и...