Category: Проекти

Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост

Опис на проектот: Поттикнување на проактивноста на граѓанското општество преку зајакнување на вмрежувањето, користејќи РОБ методи за соработка со локалната самоуправа и формирање на локални политики и буџети за решавање...

Институционална поддршка на РАЖМ „ЛУЛУДИ“

Ромската асоцијација за жени и млади „ЛУЛУДИ“ во престојниот период 2020-2021 година ќе ги jакне своите институционални и организациски капацитети со поддршка на програмата на Цивика Мобилитас.  Целта на оваа...

Обединети против насилството врз жените

Главна цел на проектот: Да се придонесе кон развивање на мерки насочени кон повеќекратни нееднаквости и други форми на дискриминација и насилство врз жените Ромки. Воедно, зајакнување на гласот на...

Транспарентноста како дел од одржливоста на РАЖМ Лулуди

Со поддршката преку овој грант Лулуди ќе има можност да ги подобри своите практики за транспарентно известување на организациските програми и проекти, активности, резултати и мобилизирање на средства и да...

Анализа на состојбата на жените Ромки во Р.М. и пазарот на труд

Главната цел: Генерирање на нови идеи за подобрување на компетитивноста и мобилноста на невработените жени Ромки во Република Македонија. Специфична цел: Преку истражување да се изврши евалуација на моменталната состојба...

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2001-2010

2009-2010 ЦЕНТАР НА МЛАДИ ВО ШУТО ОРИЗАРИ (ЦЕНТАР ЗА ПОДДРШКА НА ЛИДЕРСТВО ВО ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА) Мотивирање и поттикнување на младите Роми да земат активно учество во својата локална заедница, преку...