Анализа на состојбата на жените Ромки во Р.М. и пазарот на труд

Ромска Асоцијација за жени и млади ЛУЛУДИ  како грантист во партнерство со Институт за Истражување и Анализа на Политики – РОМАЛИТИКО (консултант) го спроведоа проектот „Анализа на состојбата на жените Ромки во Р.М. и пазарот на труд, во период од 01.03.2017г. до 05.03.2017г.

 

Главната цел на предлогот е генерирање на нови идеи за подобрување на компетитивноста и мобилноста на невработените жени Ромки во Република Македонија.

Специфична цел на предлогот е преку истражување да изврши евалуација на моменталната состојба на жени Ромки во градовите Тетово, Куманово, Штип и Прилеп, во поглед на невработеноста, инклузија на пазарот на труд и користење на активните меки за вработување на Владата на РМ.

 

Целна група се невработени жени Ромки од 18-55 години од Тетово, Куманово, Штип и Прилеп – населени места каде живее поголем процент на ромско население и места кои се географски распредели во различни предели од РМ.  Жените опфатени од наведените населени места претставуваат национален примерок за претставување на состојбата.

 

Активности кои се опфатени:

 • Креирање тим и зајакнување на тимот
 • подготовка на прашалник за истражување ( анкетен прашалник за жени Ромки и за институции),
 • контактирање со локални ромски организации, локални агенции, општини ит.н.,
 • тренинг за оформена група од 4 анкетари,
 • Организирање на истражување помеѓу целната група и институции
 • евалуација на анкетите, анализа и промоција на истражувањето.
 • Евалуација на анкетите и пишување на извештај
 • Публикување и промоција на истражувањето

 

Постигнати резултати:

 • Спроведена ефективна анкета помеѓу 140 невработени жени Ромки за потребите и ограничувањата на пазарот на труд
 • Спроведена анкета помеѓу 12 локални институции во опфатените региони
 • Обработени и добиени податоци од 140 прашалници потполнети од невработени жени Ромки, и 12 локални институции
 • Прибрани 10 клучни предлози од целната група за надминување на социјалната ексклузија на пазарот на труд кај жените Ромки
 • Еден подготвен и публикуван извештај со препораки за нови идеи за подобрување на компетитивноста и мобилноста на невработените жени Ромки, креирање на идни планови, политики и мерки
 • 100 дистрибуирани извештаи до засегнати лица, институции, медиуми, соработници, национални и меѓународни мрежи

На следниот линк може да ја погледнете Анализата за учество на жената Ромка на пазарот на труд во Република Македонија.

 

Истражувањето е поддржано од страна на Roma CSO Network – Roma Community’s Response, преку ИПА/2015/371474, компонента: Подршка на невладини организации и слобода на медиуми, активност 2014, Европска Унија. Даватели на  грантот се Здружение за правата на Ромите Штип во партнерство со ИНСОК Скопје и Месечина Гостивар, кои го спроведуваат проектот “Мрежата на ромски граѓански организации – Одговор на ромската заедница“.