ЧОВЕКОВИ ПРАВА – ПРАВО НА ИЗБОР

Во рамките на оваа област ќе ги превземеме следните активности:

  • Едукација за човекови права.
  • Промоција и остварување на избирачкото право на жените.
  • Мониторинг на избори и изборен процес на локално ниво.
  • Зголемување на застапеноста и учеството на жените и младите во структурите на одлучување на локално и национално ниво.