СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И ЕКОНОМСКО ЈАКНЕЊЕ НА ЖЕНИТЕ И МЛАДИТЕ

Во рамките на оваа област ќе ги превземеме следните активности:

  • Едукација за Родова еднаквост.
  • Вклучување на жената Ромка во јавниот живот и во процесите на донесување одлуки на национално и локално ниво.
  • Намалување на невработеноста и сиромаштијата на жената Ромка и младите преку зајакнување на работните вештини на жените и девојките за еднаков пристап на пазарот на трудот.
  • Поттикнување на претприемништвото и самовработување.