РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО

Во рамките на оваа област ќе ги превземеме следните активности:

  • Едукација за човекови права на жената и родова рамноправност.
  • Истражување и воспоставување на статистички податоци за бројот на жени Ромки жртви на родово базираното насилство вклучувајќи го и семејно насилство.
  • Пружање правна помош и поддршка на жртви на семејно насилство.
  • Учество во меѓународни и национални кампањи против родово базирано вклучувајќи го и семејното насилство.