ИНСТИТУЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ОРГАНИЗАЦИСКО ЈАКНЕЊЕ

Во рамките на оваа област ќе  превземеме активности за  континуирано зајакнување на капацитетите на членките на организацијата за активно делување на полето на демократијата, родовата рамноправност, човековите права и социјалната инклузија.